Skip to main content

Algemene huurvoorwaarden voor een springkasteel

Praktisch

De reservatie is slechts geldig van het moment dat een exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend terug in ons bezit is en de borgsom ons werd overgemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van het huurcontract.
Het gehuurde springkasteel wordt voor U opgesteld voor een duur van 09.00 u tot 19.00 u. Het naar wens later afhalen van het springkasteel kan mits overeenkomst.
Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 50 euro aangerekend.
Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (Vb : ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken).
Voorzieningen : electriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).
Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt,...) het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.
Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

Gebruiksvoorwaarden

De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweder en hevige rukwinden mag U het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen ( niet opgeblazen kasteel tijdens regen = borg wordt aangerekend)

Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond!

 

 • Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen!!!
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan. Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
 • Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdsstip van het defect aan ons te bevestigen (tf nrs zie ommezijde onderaan). Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de firma Petraver nv zal U enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan U doorgerekend indien het defect te wijten is aan door U aangebrachte schade.
 • Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door hetr gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
  Gebruik van de gehuurde atractie steeds onder toezicht van een volwassene.
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !  Voor volwassenen zijn er speciale spelen ontworpen, vraag ons informatie !

Algemene voorwaarden

1)Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het springkasteel letten,dit om te voorkomen dat er niet meer dan 12 kinderen op een groot springkasteel spelen,en niet meer dan 8 kinderen op een klein springkasteel spelen.

2)De kinderen mogen niet met schoenen noch met gevaarlijke voorwerpen op het springkasteel spelen.

3)Het is niet toegelaten op of over de muren te hangen of te klimmen,zo scheuren de muren af en komt de schade ten laste van de huurder.

4)Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn)de huurder(s) verantwoordelijk ,de verhuurder-eigenaar van de springkastelen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook !

5)Het verhuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode,bij eventuele vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder na ofwel voorlegging van de faktuur van herstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling.De huurder is allen tijde verantwoordelijk voor diefstal .

6)De huurder zal bij storm of hevig onweer de opblaasstruktuur of attractie en toebehoren in veiligheid brengen,dit dient tevens ook ‘s nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden.

7)De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt voorzien van een aarding.

8)BELANGRIJK IN GEVAL VAN REGEN: KASTEEL OPGEBLAZEN LATEN !!!!,Indien het toch afgelaten moet worden dan dienen volgende regels in acht genomen te moeten worden:1)Water laten aflopen 2)Aflaten,torens,muren,enz..naar binnen duwen 3)In 2 vouwen 4)Enkel de stopkontaktstekker moet beschermd worden tegen de regen(met plastiek zak) 5)Zeker nooit de motor afdekken terwijl hij werkt,anders verbrandt die 6)De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen,indien deze niet gestrekt is kan de motor verbranden.

9)Indien een opgeblazen struktuur wordt afgelaten en open in de regen blijft liggen,zal de huurder forfaitair een schadevergoeding van minstens 50 € dienen te betalen,waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele grotere herstellingskosten.

10)In geval van annulatie minder dan tien dagen voor de bovenvermelde huurdatum zal de huurder zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te betalen aan de verhuurder,welke ook de reden van annulatie mogen wezen.

11)Naargelang de attractie moet er een open ruimte van 40m² voor de plaatsing ervan voorzien worden,de plaatsing mag niet gebeuren op steenslag;oneffen terrein en plaatsen waar eventueel puntige voorwerpen voorkomen,tevens dient gebruik gemaakt te worden va bijgevoegd zeil om onder de attractie te leggen.

12)De huurder erkent in kennis te zijn van hogervermelde voorwaarden.

13)Auteursrechten(sabam) zijn steeds ten laste van de huurder.

14)Stroom dient telkens tot aan de attractie geleverd te worden,gelieve een goede verlengdraad te voorzien.

15)Twee volwassen personen dienen aanwezig te zijn voor de op en afbouw van het springkasteel.

16)Personen ouder dan 12 jaar zijn niet toegelaten op het springkasteel,bij betreding gebeurt dit op eigen risico,en zonder verantwoordelijkheid van de verhuurder.Dit om beschadiging te voorkomen !!

17)De huurder verbindt zich ertoe dit zichtbaar te vermelden aan de attractie.
18)De waarborg van 50 € zal enkel teruggegeven worden indien de attractie proper,gereinigd en onbeschadingd is,wanneer er met 2 personen meegeholpen wordt bij op en afbouw en wanneer de attractie volledig droog is bij het opplooien!!! Bij regenweer wordt altijd 50 € meerkost aangerekend !!!

Een nat of vuil of beschadingd springkasteel bij ophaling wordt de waarborg altijd ingehouden !!!

Opgemaakt in twee exemplaren (één voor elke partij)

Eén exemplaar moet ondertekend worden voor akkoord en afgegeven aan de verhuurder.