Skip to main content

Wetgeving voor particulieren en kleine handelaars

Feestvuurwerk (consumentenvuurwerk): Is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren. Dit soort vuurwerk is in België heel het jaar door te koop en mag vrij verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Het feestvuurwerk is onderverdeeld in ontploffend en niet ontploffend (= siervuurwerk) en is hoofdzakelijk afkomstig uit China..

Een nieuw KB van 01.02.2000 en een Ministerieel Besluit van 03.02.2000 hebben meer duidelijkheid gebracht over de wetgeving aangaande feestvuurwerk:

Voor elk type van feestvuurwerk bestaat er nu een maximale grens aan poederinhoud.

Er dient een duidelijke gebruiksaanwijzing vermeld te zijn op elk stuk vuurwerk.

Bij het aansteken mogen er geen gevaarlijke brokstukken weggeslingerd worden en mogen er geen gloeiende resten op de grond vallen.

Elk stuk vuurwerk dat op de markt wordt gebracht zal, na controle, door de Dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische zaken een toelatingsnummer krijgen. Dit nummer dient vermeld te staan op het product.

Voor de aankoop van ontploffend vuurwerk (harde knal) dient een Belgische klant een schriftelijke vergunning te krijgen van de burgemeester van de woonplaats. Voor een buitenlandse particulier volstaat het een legitimatie voor te leggen en tevens dienst deze een verklaring te ondertekenen waarin hij of zij verklaart vuurwerk mee te nemen naar het buiten en niet in België te gebruiken.

Belangrijk voor kleinhandelaars:
Een kleinhandelaar die feestvuurwerk wil opslaan en verkopen, dient in elk geval houder te zijn van een opslagvergunning.

De opslagplaats behoort ofwel van de 2° klasse, maximaal 25 kg pyrotechnische sas, ofwel van de 1ste klasse te zijn wanneer ze meer dan 25 kg P.S. bevat.

De hoeveelheid vuurwerk dat in een winkel mag tentoongesteld worden bedraagt max. 4 kg P.S. Deze producten moeten reglementair verpakt zijn en in een gesloten kast zitten.

Voor het krijgen van een vergunning van de 2° klasse dient men een aanvraag in te dienen bij het Schepencollege. Een eventuele vergunning wordt slechts uitgereikt nadat het advies van de Dienst Springstoffen is ingewonnen.
Voor meer informatie betreffende de opslagvergunningen kan men zich wenden tot de Internet site van het Ministerie van Economische Zaken : www.mineco.fgov.be of op de Afdeling Veiligheid, Dienst Springstoffen,
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel (tel. 02/206.48.47).

Professioneel vuurwerk: Onder deze categorie van vuurwerk vallen alle producten waarvan de poederinhoud groter is dan deze van het feestvuurwerk, omschreven in de wet van 01.02.2000. Dit soort van vuurwerk is STRIKT VERBODEN voor particulieren en kan enkel gekocht worden door:

Vuurwerkbedrijven (= bedrijven die show verzorgen) en handelaren in binnen– en buitenland.

Binnenlandse vuurwerkbedrijven dienen een specifieke vergunning te kunnen voorleggen, waarop vermeld staat dat zij gerechtigd zijn om vuurwerk te mogen afsteken en/of opslaan.

Buitenlandse vuurwerkbedrijven en/of handelaren dienen de volgende documenten te kunnen overleggen bij het afhalen van de goederen:

Uittreksel van de Handelsrechtbank of vergelijkbaar document.
Omzetbelastingformulier (= BTW nummer)
Inschrijvingsbewijs van het voertuig waarmee het vuurwerk naar het buitenland vervoerd wordt
Opmerking: Voor alle duidelijkheid beklemtonen wij dat u deze drie documenten dient mee te brengen wanneer u spektakelvuurwerk wenst aan te kopen en zelf gaat vervoeren!

NIEUW (sedert 22/12/2005) : Bedrijven die spektakelvuurwerk vervoeren op Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een brand blustoestel van minstens 2kg poeder. Zonder dit toestel is geen vervoer toegelaten. Indien u zo'n apparaat niet heeft kan u het eventueel mee aankopen bij uw vuurwerk!

De volgende producten worden gedefinieerd als spektakel vuurwerk en worden dus niet verkocht aan particulieren. Hierbij moet worden opgemerkt dat VZW ’s en dergelijke, ook met een inschrijving bij de handelsrechtbank, worden gezien als particulieren en mogen dus geen spektakel vuurwerk onder zich hebben.

 

Bommen:
(wordt afgeschoten met behulp van een mortier)
VUURPIJLEN EN ROMEINSE KAARSEN
(wanneer poederinhoud > 75 gram P.S.)
FONTEINEN EN BENGAALS VUURWERK
(wanneer poederinhoud > 100 gram P.S.)
VUURWIELEN
(wanneer poederinhoud > 75 gram P.S.)
BATTERIJEN VAN ROMEINSE KAARSEN OF SOORTGELIJKE TUIGEN
(wanneer poederinhoud > 250 gram P.S.)
BATTERIJEN VAN VUUR OF - ZWERMPOTTEN MET EEN STERKE KNAL
(wanneer poederinhoud > 150 gram P.S.)
GEWEERKLAPPERS
(wanneer poederinhoud > 2 gram P.S.)
LINIAALTJES EN ROLLETJES
(wanneer poederinhoud > 250 gram P.S.)

Belangrijk om te vermelden, is dat de hoeveelheid spektakelvuurwerk die mag vervoerd worden in een ADR - vrijgesteld voertuig beperkt is tot:
- 333 kg P.S. voor vuurwerk van de gevarenklasse 1.4
- 20 kg P.S. voor vuurwerk van de gevarenklasse 1.3